โปรแกรม powerpoint 2010. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2018-07-05

โปรแกรม powerpoint 2010 Rating: 8,1/10 1182 reviews

การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2010

โปรแกรม powerpoint 2010

ผู้เรียนสามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง 2. Advanced Animation ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ใช้ปรับแต่งรายละเอียดให้กับลูกเล่นที่อยู่ในสไลด์ D. ไฟล์ที่จะสร้างจาก Power point 2007 มีนามสกุล. This software is the best among the rest. In addition, PowerPoint 2010 enables you to work simultaneously with other people or post your presentation online and access it from virtually anywhere using the Web or your smartphone.

Next

การประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2010

โปรแกรม powerpoint 2010

Animation ภาพเคลื่อนไหว ใช้กำหนดลูกเล่นให้กับข้อความ รูปภาพหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในสไลด์ C. The installation is the worst part of Office dough as reinstalling office is a pain and issues are not easily resolved. Drawing รูปวาด ใช้วาดรูปลงสไลด์ รวมถึงการแก้ไขรูป F. นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เมื่อเราได้จัดทำสไลด์เป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนสุดท้ายคือ ทดลองนำเสนอจริง ซึ่งในขณะที่ผู้นำเสนอนั้น ผู้จัดทำควรตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ตรวจคำผิด ตรวจลำดับของการนำเสนอ จับเวลาในการนำเสนอ เป็นต้น วิธีเปิดใช้งาน PowerPoint การเปิดโปรแกรม PowerPoint 2010 มี่ขั้นตอนคล้ายกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ ซึ่งมีขั้นตอน คือ 1. ใน ปัจจุบันนี้การนำเสนอเข้ามามีบทบาทสำคัญในองค์กรทางธุรกิจ ทางการเมือง ทางการศึกษา หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก็ต้องอาศัยวิธีการนำเสนอเพื่อสื่อสารข้อมูล เสนอความเห็น เสนอขออนุมัติ หรือเสนอข้อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การแนะนำเพื่อการเยี่ยมชม การฝึกอบรม การประชุม หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างานทุกระดับจะต้องรู้จักวิธีการนำเสนอ เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ และเพื่อผลสำเร็จของการพัฒนางานของตน หรือขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ กล่าวโดยสรุป การนำเสนอมีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงานทุกประเภท เพราะช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงาน ใช้ในการพัฒนางาน ตลอดจนเผยแพร่ความก้าวหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา และบุคคลผู้ที่สนใจ 3. กรอกข้อความ หลักจากที่สร้างสไลด์เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการกำหนดหัวข้อเพื่อแสดงให้ผู้ชมการนำเสนอทราบว่า สไลด์แผ่นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 3. Cons We are going to use it.

Next

ประโยชน์และข้อเสนอแนะ

โปรแกรม powerpoint 2010

Please submit your review for Microsoft Office PowerPoint 2010 1. แถบ Quick Access Toolbar : แถบคำสั่งด่วน เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ เอาไว้ 3. ไมโครซอฟท์เปิดให้ดาวน์โหลด PowerPoint 2010 Viewer ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้เปิดไฟล์นำเสนอ Presentation ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมตั้งแต่ PowerPoint 97 จนถึง PowerPoint 2010 โดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรม PowerPoint ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และนอกจากเปิดไฟล์แล้วยังสามารถสั่งพิมพ์ไฟล์นำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย PowerPoint 2010 Viewer นั้นรองรับเปิดดูเปิดไฟล์นำเสนอได้หลากหลายฟอร์แมต และยังสามารถเปิดไฟล์นำเสนอที่สร้างขึ้นจาก PowerPoint 2010 ได้อย่างเต็มรูปแบบ นั้นคือ สามารถรองรับการเปลี่ยนหน้าสไลด์รูปแบบใหม่ New Transition , วิดีโอ Video , และเทคนิคพิเศษ Effect ได้เหมือนกับการเปิดด้วย PowerPoint 2010 ทุกประการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องตระหนักว่า PowerPoint 2010 Viewer นั้นสามารถใช้ทำการเปิดดูไฟล์นำเสนอได้เท่านั้นโดยที่ไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ สำหรับชนิดของไฟล์นำเสนอที่สามารถเปิดด้วย PowerPoint 2010 Viewer ประกอบด้วย. Window สัญลักษณ์ ใช้สร้างหน้าต่างขึ้นมาให้ และจัดการหน้าต่างที่ซ้อนกัน G. รูปแบบหรือ Themes จะมี Design สำหรับรูป ช่วยให้สร้าง Presentation ได้สะดวกมากขึ้น 6. You are logged in as. Microsoft PowerPoint 2010 gives you more ways to create and share dynamic presentations with your audience than ever before.

Next

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Powerpoint

โปรแกรม powerpoint 2010

หน้าต่างสำหรับบันทึกย่อ Note Pane เป็นส่วนที่ใช้ใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปในสไลด์ 12. รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel เป็นต้น 7. Link การเชื่อมโยง เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสไลด์ด้วยกัน หรือเชื่อมโยงไปยังอินเตอร์เน็ต E. Images รูปภาพ ใช้แทรกรูปภาพลงในสไลด์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่ผู้ใขจัดเตรียมเองหรือเลือกมาจากภาพตัดปะ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้ C. Slides ภาพนิ่ง ใช้สร้างและลบสไลด์ออกจากการนำเสนอ รวมถึงจัดเค้าโครง C. Paragraph ย่อหน้า จัดลักษณะการวางข้อความในสไลด์ว่าจะให้ชิดขอบด้านใด รวมถึงการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์หน้าข้อความ E. ริบบอน Ribbon เป็นแหล่งรวบรวมแท็บชุดคำสั่งและปุ่มเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 6.

Next

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Powerpoint

โปรแกรม powerpoint 2010

Transition to this slide การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่ง ใช้เลือกรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ลการแก้ไขสไลด์ C. Macros มาโคร ใช้สร้างมาโครเพื่อกำหนดหรือรวมคำสั่งหลายๆคำสั่งไว้ด้วยกัน ออกจากโปรแกรม Powerpoint 2010 วิธีการออกจากโปรแกรม Powerpoint 2010 สามารถทำได้หลายวิธี -วิธีที่ 1 เป็นการออกจากโปรแกรม Powerpoint โดยเลือกจากเมนูคำสั่งที่แท็บ File ภาพที่ 12 ออกจากโปรแกรม Powerpoint - -วิธีที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกไอคอน ที่มุมด้านซ้ายบน -วิธีที่ 3 คลิกปุ่ม บริเวณมุมบนด้านขวาของโปรแกรม ภาพที่ 12 ออกจากโปรแกรม Powerpoint -วิธีที่ 4 ออกจากโปรแกรมด้วยการกดเป็นคีย์บอร์ด วิธีการก็คือ ให้กดปุ่ม Ctrl+F4 หรือกด Alt+F+X แทนก็ได้ อ้างอิง : จีราวุธ วารินทร์. Summary We are going to use it. Clipboard คลิปบอร์ด ใช้สำหรับการตัด คัดลอก และวางรูปแบบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง B. บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในบทนี้ นักเรียนจะได้ทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นักเรียนควรอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ และค่อยๆ ศึกษาเพื่อทำความรู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2010 ตามขั้นตอนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ใส่รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ เพื่อนนำเสนองานได้อย่างไม่น่าเบื่อ และสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างง่าย ผู้สร้างงานนำเสนอสามารถแทรกภาพ ตาราง แผนภูมิต่างๆ โดยไม่ควรจัดทำงานนำเสนอที่มีแต่ข้อความล้วน 4.


Next

การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2010

โปรแกรม powerpoint 2010

Compare เปรียบเทียบ ใช้เปรียบเทียบว่าสไลด์ต้นฉบับ กับสไลด์ที่มีการแก้ไขมีความแตกต่างกันตรงไหน แท็บ View มุมมอง เป็นแท็บที่ใช้ปรับมุมมองของงานนำเสนอในลักษณะต่างๆเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการทำงานในขณะนั้น ภาพที่ 11 หน้าต่าง แท็บ View มุมมอง A. Clipboard คลิปบอร์ด ใช้สำหรับการตัด คัดลอก และวางรูปแบบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง B. The print option is too confusing as most people are used to the old print features seems that less ink usage print has gone from the print list. บอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ได้ 2. การสร้างจะมี Slide Layout ช่วยในการออกแบบและใส่ข้อมูล 5.

Next

โปรแกรมนำเสนอ PowerPoint 2010: 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล

โปรแกรม powerpoint 2010

ปุ่มควบคุมขนาด Control buttons อยู่มุมขาวด้านบนของโปรแกรม เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับปรับขนาดตัวโปรแกรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ปุ่มย่อหน้าต่าง Minimize ใช้ย่อโปรแกรม PowerPoint 2010 ให้มีขนาดเล็กที่สุด -ปุ่มขยายหน้าต่าง Maximize ใช้ขยายหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint 2010 ให้เต็มจอ ซึ่งปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อเราได้ย่อหน้าต่างโปรแกรมไม่เต็มจอภาพ -ปุ่มย้อนกลับไปยังขนาดเท่าเดิม Restore ใช้ปรับขนาดของหน้าต่างไปยังขนาดเท่าเดิม -ปุ่มปิดหน้าต่าง Close เป็นปุ่มที่ใช้ปิดโปรแกรม PowerPoint 2010 5. Summary PowerPoint 2010 is easy to make presentations with and in my opinion the best so far. Exciting new audio and visual capabilities help you tell a crisp, cinematic story that's as easy to create as it is powerful to watch. Very helpful and useful especially to the teachers and entrepreneurs. Background พื้นหลัง ใช้กำหนดสีหรือรูปภาพลงในพื้นหลังสไลด์ ตลอดจนไม่แสดงพื้นหลังสไลด์ แท็บ Transittion การเปลี่ยน เป็นแท็บที่ใช้กำหนดลูกเล่นในการเปลี่ยนสไลด์ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ เช่นการกำหนดเสียงในระหว่างการเปลี่ยนสไลด์ กำหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ เลือกการเปลี่ยนแปลงสไลด์โดยการคลิกเมาส์ หรือเปลี่ยนตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น ภาพที่ 8 หน้าต่าง แท็บ Animation ภาพเคลื่อนไหว A. Themes ชุดรูปแบบ ใช้เลือกชุดสี การตั้งค่าสี และขนาดตัวอักษรลงในสไลด์ C.

Next

1.01

โปรแกรม powerpoint 2010

ผู้เรียนสามารถอธิบายเครื่องมือที่ใช้งาน ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง รู้จักกับการนำเสนอ การนำเสนอ หรือเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า การพรีเซนเตชัน Presentation มักเรียกติดปากสั่นๆว่า การพรีเซนต์ ซึ่งก็คือการบรรยายเพื่อนำเสนอหรือโน้มน้าวผู้ฟังด้วยข้อมูลต่างๆโดยการนำเสนอที่ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับ ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย หลักการของโปรแกรม PowerPoint ก็คือ การจำลองการทำงานของเครื่องฉายสไลด์ โดยข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอจะถูกเก็บอยู่ในสไลด์ Slide แต่ละสไลด์จะประกอบไปด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ ไดอะแกรม หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ภาพที่ 1 ตัวอย่างสไลด์ที่สร้างจาก PowerPoint ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint PowerPoint เป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานนำเสนอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถพิมพ์ข้อความ แทรกรูป แทรกเสียง ตลอดจนแทรกวิดีโอลงในงานนำเสนอ พร้อมทั้งยังสามารถจัดทำลูกเล่นต่างๆในระหว่างนำเสนอได้อีกด้วย ซึ่งมีขั้นตอนในการนำเสนอพื้นฐานอยู่ 5 ขั้นตอน 1. Now you can add fades, formatting effects, bookmark scenes, and trim videos to give your presentations a professional multimedia experience. ใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าต่าง Microsoft PowerPoint 2010 ได้เหมาะสม รู้จัก Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำไปเสนอหรือฉายให้บุคคลทั่วไปได้ดู ในปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้เข้ามามีบทบาทกับการนำเสนอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้นำเสนองาน การประชุม สัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น อาจารย์ใช้เป็นสื่อช่วยสอน นักเรียน นักศึกษาใช้สำหรับนำเสนองานกับอาจารย์ เป็นต้น จุดเด่นของโปรแกรม PowerPoint ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดาย สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวิดีโอลงในสไลด์ จึงเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลได้แบบมัลติมีเดีย ทำให้งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint น่าชม น่าฟัง และมีความน่าสนใจมากขึ้น การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010 1. Symbols สัญลักษณ์ ใช้แทรกสัญลักษณ์พิเศษ รวมถึงการเขียนสมการคณิตศาสตร์ลงในการนำเสนอ G. Show แสดง ใช้แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด เส้นตารางและแถบข้อความที่ได้กำหนด D. Slides ภาพนิ่ง ใช้สร้างและลบสไลด์ออกจากการนำเสนอ รวมถึงจัดเค้าโครง C.

Next